Wieco Liebrand

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Met ingang van 1 juli 2017 zal het wetsvoorstel in werking treden. Werkgevers krijgen een jaar de tijd om lopende contracten en de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving en hierop zal ook toegezien worden door de Inspectie SZW.

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie, versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor beroepsziekten en arbeids-gerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.

  • Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken, ook als er geen sprake is van klachten en/of ziekte. De bedrijfsarts en/of werknemer hoeft de werkgever hierover niet te informeren. Er is dan ook geen toestemming van de werkgever vereist. Om dit te kunnen realiseren zullen werkgevers een ‘open spreekuur’ moeten introduceren voor hun werknemers.
  • Vrije toegang tot de werkvloer door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan op deze manier zelf een beeld krijgen van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer.
  • Iedere bedrijfsarts moet beschikken over een klachtenregeling, waarin onder meer wordt uitgelegd hoe het ontvangen, onderzoeken en behandelen van een klacht verloopt.
  • Second opinion. Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in beginsel honoreren.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid Ondernemingsraad. De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen worden verplicht om nauw samen te werken met de OR en aan deze medewerking te verlenen.
  • Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.  Informatie hierover is verkrijgbaar via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf – meestal naast de ‘gewone’ functie – inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. De werkgever (verantwoordelijk voor het arbobeleid) en de OR (toets het beleid en spreekt de werkgever er op aan) kunnen de preventiemedewerker om advies vragen. Naast die adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.

Het is dus zaak om uw organisatie op dit punt zo snel mogelijk af te stemmen op de nieuwe regelgeving.