Wieco Liebrand

Dienstwoning en dienstverband

Onlangs kreeg ik de vraag voorgelegd of je, wanneer je als werknemer een woning huurt die in eigendom toebehoort aan de werkgever en ook op het bedrijventerrein staat, die woning moet verlaten als het dienstverband wordt opgezegd?

We hebben het dan over de vraag of de woning als ‘eigenlijke’ dienstwoning aangemerkt kan worden. Dit impliceert dat er dus ook sprake kan zijn van een ‘oneigenlijke’ dienstwoning.

Hoe zat het ook alweer? Lees meer

Wieco Liebrand

Hennep of Hagel

Deze maand start het nieuwe jachtseizoen, maar er zullen een aantal jagers zijn die geen akte meer hebben omdat deze ofwel niet is verlengd, dan wel is ingetrokken vanwege vrees voor misbruik van bevoegdheid vuurwapens voorhanden te hebben.
Recent kwam ik de situatie tegen dat een zeer ervaren jager, die als zodanig nooit met justitie in aanraking was geweest, zijn akte ingetrokken zag omdat hij door middel van een flink aantal hennep planten even snel geld wilde verdienen. Overigens kom je als jager wel eens hennep planten tegen in maïsvelden of in het bos, maar de bedoelde jager had in zijn loods een flink aantal planten neergezet. Het duurde niet lang of de politie had deze plantage ontdekt en is proces verbaal tegen deze jager opgemaakt.
Het lijkt erop dat men denkt dat een verlof om vuurwapens te hebben (in dit geval op basis van een jachtakte) pas kan worden ingetrokken als er een vonnis ligt of een schikking is getroffen ter voorkoming van een strafrechtelijke procedure, zoals in de Circulaire Wapens en Munitie staat aangegeven. Dit is niet zo.
De Raad van State heeft in 2001 al aangegeven dat de Korpschef een akte kan intrekken indien strafbare feiten, die in een door de politie opgemaakt proces-verbaal zijn neergelegd en waarvoor de betrokkene (nog) niet onherroepelijk is veroordeeld, een gegronde reden kan zijn om te vrezen voor misbruik van bevoegdheid om vuurwapens voorhanden te hebben.
De maatregel is bedoeld ter bescherming van de veiligheid van de samenleving en tegen de achtergrond van dat grote maatschappelijke veiligheidsbelang is reeds een geringe twijfel aan het verantwoord zijn van het verlof voldoende reden om een verlof in te trekken, mits deze twijfel objectief toetsbaar is. Dat is bij een hennepkweek in de eigen loods al snel het geval.