Artikelen door Wieco Liebrand

De billen van Greg LeMond

Diep in het bos leeft de nacht nog in dit ogenblik: de nacht en alles wat dit woord betekent, met het bewustzijn van jagen en gejaagd worden, liefde, zwerven, doelloze levensvreugde en strijd om het leven. Dat is het moment waarop er niet alleen in het bos maar ook in de duisternis van een mensenhart […]

‘Oplosan’

De Amerikaanse realityserie ‘Moonshining’ neemt ons mee naar de wereld van illegale stokerijen, verborgen in bos- of moerasgebied waarbij de hoofdrolspelers voortdurend op hun hoede zijn om uit de klauwen van de overheid te blijven en bij het licht van een heldere maan hun alcohol maken, die dan gedronken wordt uit grote jampotten. Dat zelfgestookte […]

Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017: werk aan de winkel

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Met ingang van 1 juli 2017 zal het wetsvoorstel in werking treden.Werkgevers krijgen een jaar de tijd om lopende contracten en de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving en hierop zal ook toegezien worden door de […]

Wie is de vinder, werkgever of werknemer?

Een werknemer bij een Afval- en Grondstoffeninzamelingsbedrijf –de bekende milieustraat- houdt zich bezig met het sorteren en demonteren van elektronische apparatuur volgens strikte richtlijnen in een aparte ruimte (container). Bij het demonteren van een printer beging maart 2015 vindt werknemer een aantal enveloppen met geld. In totaal gaat het om €15.100,-. Hij geeft € 3.000,- […]

Geldigheid van concurrentiebeding bij voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst

Op grond van artikel 7:653 BW, zoals dat geldt vanaf 1 januari 2015, is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen geldig indien uit de motivering daarvan blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Maar wat geldt nu als een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 is gesloten en deze na […]

Recht op bijzonder verlof?

Als het goed is staat in uw arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of bij bevalling. Veel staat geregeld in de Wet Arbeid en Zorg, maar niet alles.

Dienstwoning en dienstverband

Onlangs kreeg ik de vraag voorgelegd of je, wanneer je als werknemer een woning huurt die in eigendom toebehoort aan de werkgever en ook op het bedrijventerrein staat, die woning moet verlaten als het dienstverband wordt opgezegd? We hebben het dan over de vraag of de woning als ‘eigenlijke’ dienstwoning aangemerkt kan worden. Dit impliceert […]

Hennep of Hagel

Deze maand start het nieuwe jachtseizoen, maar er zullen een aantal jagers zijn die geen akte meer hebben omdat deze ofwel niet is verlengd, dan wel is ingetrokken vanwege vrees voor misbruik van bevoegdheid vuurwapens voorhanden te hebben. Recent kwam ik de situatie tegen dat een zeer ervaren jager, die als zodanig nooit met justitie […]

Bijvoeren

De Flora- en faunawet kent een aantal bepalingen over het bijvoeren onder specifieke omstandigheden. Dat dit niet altijd even duidelijk is kunt u lezen in bijgaand artikel.