Wieco Liebrand

Geldigheid van concurrentiebeding bij voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst

Op grond van artikel 7:653 BW, zoals dat geldt vanaf 1 januari 2015, is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen geldig indien uit de motivering daarvan blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Maar wat geldt nu als een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 is gesloten en deze na die datum voor bepaalde tijd wordt verlengd?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs hierover een uitspraak gedaan. In die kwestie hadden partijen eerst een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd, eindigende op 1 september 2014, waarin een standaard concurrentiebeding was opgenomen. Deze arbeidsovereenkomst werd eenmaal verlengd met als einddatum 1 maart 2015, waarbij tevens werd afgesproken dat als partijen die overeenkomst niet per 1 maart 2015 zouden beëindigen deze zou worden verlengd tot 1 maart 2017. De overeenkomst werd niet op 1 maart 2015 beëindigd en zonder nader overleg tussen partijen voortgezet.

Nu ging het erom of ten aanzien van deze laatste overeenkomst nog het oude recht van toepassing is (dus geen motivering van het concurrentiebeding vereist) dan wel of met ingang van 1 maart 2015 sprake van een nieuwe overeenkomst en het nieuwe recht van toepassing is?

Het Hof Amsterdam oordeelde dat ten aanzien van de laatste arbeidsovereenkomst geen sprake was van een stilzwijgende voortzetting (in welk geval de arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden geldt als de arbeidsovereenkomst daarvoor), maar van een nieuwe arbeidsovereenkomst nu deze voor een andere duur (twee jaar) was aangegaan dan de arbeidsovereenkomst daarvoor. Dit betekent dat het nieuwe recht van toepassing is en aangezien een motivering van het concurrentiebeding ontbrak is het concurrentiebeding nietig.

De les die hieruit geleerd kan worden is niet alleen dat bij verlenging van arbeidscontracten van tijdelijke aard even goed moet worden gekeken naar het moment waarop dat gebeurt, maar ook dat als het voor u als werkgever van belang is om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard, deze goed moet worden gemotiveerd, want er worden hoge eisen aan gesteld.