Wieco Liebrand

Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017: werk aan de winkel

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Met ingang van 1 juli 2017 zal het wetsvoorstel in werking treden.Werkgevers krijgen een jaar de tijd om lopende contracten en de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving en hierop zal ook toegezien worden door de Inspectie SZW. Lees meer

Wieco Liebrand

Geldigheid van concurrentiebeding bij voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst

Op grond van artikel 7:653 BW, zoals dat geldt vanaf 1 januari 2015, is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen geldig indien uit de motivering daarvan blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Maar wat geldt nu als een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 is gesloten en deze na die datum voor bepaalde tijd wordt verlengd? Lees meer

Wieco Liebrand

Recht op bijzonder verlof?

Als het goed is staat in uw arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of bij bevalling. Veel staat geregeld in de Wet Arbeid en Zorg, maar niet alles. Lees meer

Wieco Liebrand

Dienstwoning en dienstverband

Onlangs kreeg ik de vraag voorgelegd of je, wanneer je als werknemer een woning huurt die in eigendom toebehoort aan de werkgever en ook op het bedrijventerrein staat, die woning moet verlaten als het dienstverband wordt opgezegd?

We hebben het dan over de vraag of de woning als ‘eigenlijke’ dienstwoning aangemerkt kan worden. Dit impliceert dat er dus ook sprake kan zijn van een ‘oneigenlijke’ dienstwoning.

Hoe zat het ook alweer? Lees meer